Green Deal: een keerpunt voor elektrische auto's

Green deal Europese Unie

De Europese Commissie streeft ernaar om ongeveer 1 miljoen openbare oplaadpunten in de 27 EU-lidstaten, om de 13 miljoen elektrische voertuigen die naar verwachting in 2025 op de EU-wegen zullen rijden, effectief op te laden. De Europese Commissie verwacht dat het aantal elektrische personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen de komende vijf jaar meer dan verzesvoudigd zal zijn. Ook het netwerk van openbare oplaadinfrastructuur zal exponentieel moeten groeien om de verwachte toename van het aantal elektrische voertuigen op te vangen. Om deze doelstellingen voor de energietransitie te bereiken, heeft de Commissie de Europese Green Deal gepresenteerd.

Inhoudsopgave

Onze experts beantwoorden uw vragen met een glimlach

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 - 14.00 - 19.00

Wat is de Europese Green Deal?

Het uiteindelijke doel van de Europese Green Deal lijkt vrij duidelijk: alseerste continent ter wereld koolstofneutraal worden. Deze doelstelling is veel ingewikkelder dan we denken, omdat onze hele samenleving en economie gebaseerd zijn op productieprocessen en diensten die grote uitstoters van CO2 en vervuilende stoffen zijn. Met andere woorden, aangezien bijna alles wat we gebruiken, eten of zien op de een of andere manier vervuilend is, moeten we onze hele productie- en toeleveringsketen opnieuw uitvinden en veranderen. De Europese Unie is zich bewust van deze complexiteit en heeft daarom besloten om 2050 uit te roepen tot het jaar van koolstofneutraliteit

Het jaar 1990 is gekozen als referentiepunt voor emissies. De EU heeft de afgelopen 30 jaar al indrukwekkend werk geleverd door de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Maar dit is niet genoeg, er moeten de komende jaren fundamentele veranderingen worden doorgevoerd en de doelstellingen moeten op tijd worden gehaald om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Wat zijn de doelen van de Green Deal?

De EU voert verschillende programma's uit om het decarbonisatieproces in verschillende sectoren tegelijk te versnellen. De volgende sectoren worden als het meest cruciaal en urgent beschouwd: 

 • Schone en hernieuwbare energie

De energieproductie is verantwoordelijk voor 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Het is daarom een van de belangrijkste prioriteiten voor de 2050-doelstellingen. Technologische innovatie biedt ons andere en efficiëntere manieren om schone energie te produceren, maar het is noodzakelijk om middelen en tijd te investeren in de bouw van nieuwe infrastructuren en, in het algemeen, in het creëren van meer lokale energieproductiesystemen. 

 • Industrie

De industrie, die 25% van de totale uitstoot vertegenwoordigt, is een van de moeilijkste sectoren om koolstofvrij te maken, vooral voor specifieke sectoren zoals de staal-, cement- en textielproductie, vanwege hun sterk vervuilende aard. 

 • De bouwsector

Er wordt niet veel over gesproken in vergelijking met zijn neven, mobiliteit en hernieuwbare energiebronnen, maar het is nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 13% van de uitstoot van broeikasgassen. In de komende decennia moet er een volledig nieuwe en intelligente manier worden geïmplementeerd om gebouwen te bouwen en te renoveren. 

 • Mobiliteit en transport

Het vrije verkeer van personen en goederen binnen landen en over de hele wereld is een fundamentele noodzaak van onze samenleving, die mensen de vrijheid geeft om overal naartoe te gaan op elk moment. In deze context is het essentieel om de mobiliteitssector te vernieuwen en te herdenken, om zo snel mogelijk lage of nulemissies te bereiken. Elektrische auto's lijken op dit moment de beste beschikbare optie te zijn, die dezelfde ervaring bieden (zo niet beter in sommige gevallen) als verbrandingsmotoren, maar de uitstoot op de weg tot nul reduceren. In een poging om lidstaten met elkaar te verbinden, financiert de Europese Unie ook spoorweginfrastructuur via de TEN-T.

 • Voeding, landbouw en veeteelt

Voedsel is een essentiële menselijke behoefte.Voedsel is echterverantwoordelijk voor ongeveer 11% van de Europese emissies, en hoewel het een vitale industrie is, is ook gebleken dat het niveau van inefficiëntie en verspilling extreem hoog is. 

 • Biodiversiteit en uitsterven van dieren

Als onderdeel van het proces om onze economie als geheel koolstofvrij te maken, is het ook dringend noodzakelijk om na te denken over de mogelijke gevolgen van onze acties voor dieren, planten en alle andere levensvormen, om het exponentieel massaal uitsterven een halt toe te roepen. Monoculturen en intensieve landbouw moeten vervangen worden door alternatieve en duurzamere landbouwmethoden. 

 • Verontreinigende stoffen

Sommige productiemethoden en -processen brengen enorme hoeveelheden extreem giftige en vervuilende stoffen met zich mee. Het is essentieel om andere en alternatieve methoden te implementeren en om deze zeer vervuilende productieprocessen te heroverwegen. 

Een actieplan voor de circulaire economie

De Europese Commissie heeft een aantal documenten over de circulaire economie gepubliceerd, waaronder een document waarin de lidstaten worden opgeroepen om activiteiten uit te voeren die erop gericht zijn om hun economieën om te vormen tot circulaire economieën.

 • Het emissiehandelssysteem: ditstelt een absolute limiet of "bovengrens" aan de totale hoeveelheid van bepaalde broeikasgassen die elk jaar mag worden uitgestoten door de entiteiten die onder het systeem vallen.

 • De "van boer tot bord"-strategie : deze is gericht op het implementeren van een duurzamere en efficiëntere methode voor voedselproductie. Het zou ook de algemene gezondheid van burgers kunnen verbeteren en eerlijke compensatie bieden aan producenten en boeren.

 • Herziening van de energiebelastingrichtlijn: waarin subsidies en belastingvrijstellingen voor fossiele brandstoffen onder de loep worden genomen.

 • Een nieuwe strategie voor elektrische en intelligente mobiliteit:gericht op het verminderen van transportemissies en het creëren van een digitale en verbonden omgeving om de overstap naar elektrische voertuigen te vergemakkelijken.

 • Een Europese bosbouwstrategie:gericht op het behoud en herstel van de Europese bossen, met het oog op koolstofabsorptie en biodiversiteit.

Vergelijk en vind eenvoudig het voertuig dat bij u past

Wat zijn de volgende stappen in de Green Deal?

De Europese Unie stelt specifieke doelen en doelstellingen vast die in bepaalde jaren bereikt moeten worden. Op die manier begint zich een soort routekaart af te tekenen die een vollediger beeld kan geven van de complexiteit en de omvang van de bedoelingen van de Green Deal. 

Nogmaals, om het proces te vereenvoudigen, wordt het gedifferentieerd per sector. 

Vervoer en mobiliteit

De Europese Unie is zich bewust van het belang van de overgang naar groenere mobiliteit en daarom is er een specifieke strategie opgesteld om ervoor te zorgen dat de 27 EU-lidstaten een niveau van emissievrij vervoer bereiken. Om dit te bereiken heeft de EU doelen gesteld voor de komende jaren: 

 • 55% minder auto-emissies tegen 2030 
 • 50% minder uitstoot door bestelwagens tegen 2030 
 • nuluitstoot voor nieuwe auto's vanaf 2035.

Gebouwen en constructie

Vanwege hun lange levensduur zijn de huizen en gebouwen in Europese steden over het algemeen erg oud en daardoor extreem energie-inefficiënt. In de komende decennia zullen we op dit gebied veranderingen zien: 

 • Tegen 2030 kunnen 35 miljoen gebouwen gerenoveerd zijn
 • Tegen 2030 kunnen er 160.000 nieuwe banen worden gecreëerd in de groene bouwsector.
 • de lidstaten verplichten om elk jaar minstens 3% van de totale oppervlakte van alle openbare gebouwen te renoveren.
 • een doelstelling van 40% hernieuwbare energie tegen 2030
 • de lidstaten verplichten om het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling tot 2030 elk jaar met +1,1 procentpunt te verhogen

Stroomopwekking

Hernieuwbare energie zal een centrale rol spelen in de overgang naar een koolstofneutrale samenleving. Elk land moet begrijpen welke mix van hernieuwbare energiebronnen geschikt is voor het land en een specifiek plan opstellen om de EU-doelstellingen op tijd te halen. 

 • 40% hernieuwbare energie tegen 2030 
 • 36-39% nieuwe energie-efficiëntiedoelstellingen tegen 2030 

Koolstofabsorptie

Het herstellen van de natuur en het weer laten gedijen van de biodiversiteit biedt een snelle en goedkope oplossing voor het absorberen en opslaan van koolstof.

De Commissie stelt daarom voor om de bossen, bodems, wetlands en veengebieden in Europa te herstellen. Dit zal de CO2-absorptie verhogen en ons milieu beter bestand maken tegen klimaatverandering.

 • 310 miljoen ton is het doel voor koolstofabsorptie in de komende jaren.

Green Deal financiering

De doelstellingen van de EU voor de Green Deal zijn zeer ambitieus en vereisen een sterke collectieve en persoonlijke inzet. Daarom, en vanwege de "mozaïekstructuur", wordt vaak gezegd dat deze transitie als de grootste uitdaging van deze eeuw kan worden beschouwd. 

Maar hoe wordt de Green Deal gefinancierd? Wie gaat ervoor betalen? Laten we dat eens nader bekijken. 

Naast de Green Deal heeft de Europese Unie het zogenaamde Europees Investeringsplan voor de Green Deal, dat tot doel heeft de fondsen te organiseren die de ecologische transitie mogelijk moeten maken. In grote lijnen gaat de Europese Unie meer dan € 1.000 miljard uittrekken voor de uitvoering van de Green Deal strategie. Dit indrukwekkende budget wordt verdeeld in twee grote financieringsstromen: de helft van het budget, oftewel €528 miljard, komt rechtstreeks uit de EU-begroting en het emissiehandelssysteem van de EU. De andere helft wordt gefinancierd door het InvestEU-programma, dat 279 miljard euro uit de publieke en private sector combineert met 114 miljard euro aan cofinanciering van de lidstaten. 

Oneerlijke concurrentie en koolstoflekkage vermijden

Aangezien de Green Deal van de EU het productiesysteem in de 27 lidstaten snel zal veranderen, is de kans groot dat het importeren van producten met een hoge uitstoot uit landen met minder ambitieuze emissiedoelstellingen voordeliger zal zijn dan het importeren van producten die in Europa zijn gemaakt. Dit concept staat bekend als "koolstoflekkage " en kan het streven van de EU naar koolstofneutraliteit in gevaar brengen. Om koolstofintensieve invoer te vermijden, zal koolstoflekkage worden gecontroleerd door een grenscorrectiemechanisme voor koolstof, zodat de prijs van ingevoerde producten beter hun koolstofgehalte weerspiegelt.

Dit mechanisme zal ook andere landen die sterk afhankelijk zijn van export naar Europa aanmoedigen om over te stappen op een duurzamer productiesysteem, waardoor idealiter een positief neveneffect ontstaat in regio's buiten de EU27. Het zou ook kunnen werken als een ontmoediging om de productie van goederen te verplaatsen naar landen waar arbeid goedkoper is, om zo een meer concurrerende eindprijs te krijgen.

Welke impact zal de Green Deal hebben op Europa?

De Green Deal zal het Europa van vandaag veranderen. Het is het meest ambitieuze project dat ooit door de 27 lidstaten is ondernomen, en het zal de economie en samenleving van een heel continent opnieuw vormgeven. 

Ten eerste is het overwinnen van de milieuproblemen die gepaard gaan met klimaatverandering een historische prestatie die het mogelijk zal maken om de verschrikkelijke gevolgen van een klimaatramp te voorkomen. De algemene verbetering van de levenskwaliteit en het creëren van een gezonder en eerlijker werksysteem zullen een beter Europa voor toekomstige generaties garanderen. 

Als gevolg hiervan zal een efficiëntere en intelligentere industrie afval en inefficiënties tot een minimum beperken, waardoor een productievere omgeving met gezonde nieuwe groei ontstaat. 

Er is een grote kans dat Europa het eerste continent ter wereld wordt dat koolstofneutraliteit bereikt, dankzij de ambitieuze keuzes die door de EU zijn gemaakt en het algemene gevoel van belang dat aan het onderwerp wordt gehecht. Dit proces zal Europa in staat stellen om het voortouw te nemen in de duurzaamheidsbeweging, als benchmark dienen voor andere landen in de wereld en andere landen helpen om hetzelfde niveau van een koolstofarme samenleving te bereiken. 

Green Deal en elektrische voertuigen, een solide duo

Zoals we al gezien hebben, staat deelektrificatie van particuliere en openbare voertuigen centraal in de zorgen van de EU, maar laten we proberen beter te begrijpen wat de gevolgen van deze overgang zullen zijn. 

Het aantal elektrische voertuigen zal stijgen tegen 2022, met ongeveer 233.000 EV s verkocht in Europa in de eerste 6 maanden van het jaar, een cijfer dat in perspectief moet worden geplaatst met de 409.000 verkochte dieseleenheden. Op de 18 Europese markten zijn elektrische auto's nu goed voor bijna 10% van het marktaandeel, terwijl de verkoop van dieselauto's is gedaald tot 17% van het totaal. Deze cijfers laten expliciet de sterke trend zien die zich in Europa aftekent, waarbij elektrische auto's steeds meer ruimte creëren en Europese overheden steeds enthousiaster worden over de elektrificatie van wagenparken.

De Europese Unie is ook duidelijk geweest over de emissie-eisen die aan autofabrikanten worden gesteld. De gemiddelde uitstoot van nieuwe personenauto's die in Europa verkocht worden, mag niet hoger zijn dan 95 gram kooldioxide per kilometer; tegen 2025 zal dit cijfer met 15% dalen, en vervolgens met nog eens 37,5% tegen 2030. Voor veel autofabrikanten betekent dit dat er geen ander alternatief is dan de gevolgen van de verkoop van meer vervuilende modellen te compenseren door nulemissievoertuigen te bouwen. Dit verklaart de groeiende aanwezigheid van elektrische voertuigen in het assortiment van autofabrikanten. U kunt onze catalogus om ze allemaal te ontdekken, of als u specifieker wilt zijn, kunt u de top 10 goedkoopste auto's op de markt of de auto's met de langsteactieradius die momenteel verkrijgbaar zijn.

De Europese Unie weet dat het voor een volledige en organische overgang naar elektrische voertuigen noodzakelijk is om de grootste zorgen weg te nemen: opladen en actieradius. Om ervoor te zorgen dat consumenten zich comfortabel voelen met EV's, is het cruciaal om in de eerste plaats te werken aan een uitgebreide en efficiënte oplaadinfrastructuur, zodat gebruikers dezelfde vrijheid en autonomie hebben als bij voertuigen met een verbrandingsmotor. Privé-oplaadstations zijn erg nuttig, maar regeringen moeten er ook voor zorgen dat ze een degelijk en betrouwbaar oplaadnetwerk hebben dat het grote aantal nieuwe elektrische voertuigen dat elk jaar op de markt komt, aankan. Daarom streeft de EU ernaar om tegen 2025 één miljoen oplaadpunten te installeren in alle 27 lidstaten. We duimen dat deze doelstelling gehaald wordt!

Tot slot

De routekaart in Europa is duidelijk: duurzaamheid is het nieuwe woord van de 21e eeuw, en koolstofneutraliteit zal de volgende mijlpaal in de menselijke geschiedenis zijn. Het doel is nu om de meest effectieve manier te vinden om dit ambitieuze doel te bereiken, en voorlopig lijken elektrische voertuigen en hernieuwbare energiebronnen de weg in deze richting te wijzen. De obstakels in de toekomst kunnen talrijk en gevarieerd zijn, maar de cijfers geven ons hoop voor het beste. 

Als u, met het oog op dit alles, hebt besloten om deel te nemen aan deze wereldwijde verandering, kijk dan eens naar de beste oplossingen die we hebben opgesomd om u te helpen de overstap naar elektrische voertuigen te maken of leer meer over elektrische auto's en duurzaamheid van onze experts in hun nieuwste artikelen!

Foto van Anaëlle Babled
Anaëlle Babled

Door artikelen te schrijven wil ik particulieren en professionals helpen om over te stappen op elektrische voertuigen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke mobiliteit bevorderen.

Tags :

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven

Ontdek onze nieuwsbrief

Lees ook
onderhoud oplaadpunten

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven