25 jaar smart aanbieding: €3.000 korting op smart #3 en €4.000 op smart #1, alle uitrustingsniveaus en opties

Persoonlijke gegevens

I - Algemene informatie

1 - Dit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op de website https://www.beev.co/ (hierna de "Website"), die wordt uitgegeven door BEEV, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 1.200, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5 Rue Pleyel 93200 SAINT-DENIS en waarvan het enige identificatienummer 851 682 807 R.C.S. BOBIGNY is.

2 - Het doel is om gebruikers van de Website :

 • De manier waarop hun persoonlijke gegevens (hierna "Persoonsgegevens") worden verzameld en verwerkt en de doeleinden van deze verwerking. In dit verband worden volgens artikel 4 van EU-verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of "GDPR"), zijn persoonsgegevens alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Rechten van gebruikers met betrekking tot deze Persoonsgegevens ;
 • De identiteit van de beheerder van de verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens;
 • De identiteit van de personen aan wie de Persoonsgegevens worden doorgegeven;
 • Het beleid dat van toepassing is op "Cookies".

3 - Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgevingen die beschikbaar zijn op de Website op het volgende adres: https:/wettelijke-disclaimers

II - Algemene principes voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

1 - BEEV besteedt bijzondere aandacht aan het verzamelen van Persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens van gebruikers van de Website voldoet aan de volgende principes:

 • Persoonlijke gegevens worden rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt met betrekking tot de betrokkene;
 • Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • Persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; alle redelijke stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onnauwkeurig zijn, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken personen te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die passende beveiliging garandeert, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

2 - In overeenstemming met Artikel 6 van de RGPD is de verwerking rechtmatig indien:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

3 - BEEV verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens van zijn gebruikers te beschermen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vernietigd, vervormd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

III - Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt bij het surfen op de Website

1 - Op de Website worden de volgende Persoonsgegevens verzameld: 

 • Identiteitsgegevens Voornaam en achternaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, naam en informatie op sociale netwerken, pasfoto, uniek nationaal identificatienummer, wachtwoord, abonneenummer, elektriciteitsmetingnummer en aansluitingsnummer;
 • Contactgegevens Telefoonnummer, postadres, e-mailadres, bewijs van adres;
 • Professionele en financiële informatie Functiecategorie, functie, belastingaanslag, fiscaal referentienummer, loonstrookjes, sofi-nummer, bankgegevens, bankrekeninggegevens;
 • Apparaatinformatie : IP-adres, datum en tijd van het bezoek, duur van het bezoek aan de Website, verwijzende URL, bekeken pagina's op de Website, type gebruikte browser, type gebruikt apparaat, versies, besturingssysteem ;
 • Aankoopinformatie Winkelmandje, betalingsgegevens (creditcardnummer), risicoprofiel betaling, leveringsgegevens, bestelnummer, aankoophistorie.

2 - Deze Persoonsgegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de Website uitvoert: surfen op de Website, verzoeken om contact met de Website, verbinding maken met zijn/haar persoonlijke ruimte, een bestelling plaatsen, documenten verzenden voor de verificatie, voltooiing, levering en installatie van zijn/haar bestelling, zich abonneren op de nieuwsbrief of gebruik maken van een sociale netwerkdienst.

Persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen in de computersystemen van de Website onder redelijke veiligheidsomstandigheden gedurende de volgende perioden: 

 • In het geval van BEEV-klanten worden Persoonsgegevens bewaard voor de duur van het contract plus eventuele toepasselijke wettelijke vereisten; 
 • In het geval van potentiële klanten worden Persoonsgegevens 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact met hen; 
 • In het geval van gewone internetgebruikers worden de via cookies verzamelde Persoonsgegevens maximaal 13 maanden vanaf de datum van verzameling bewaard.

3 - Persoonlijke gegevens die door de Website worden verzameld en verwerkt, zullen in geen geval buiten de Europese Unie worden overgedragen.

IV - Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met het gebruik van sociale netwerken

De Website heeft accounts op sociale netwerken, met name Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn, voor marketing- en communicatiedoeleinden.

Hierbij wordt gespecificeerd dat Persoonsgegevens verzameld kunnen worden bij het gebruik van genoemde sociale netwerken.

Dit omvat alle informatie op sociale netwerken die toegankelijk is voor het publiek, zoals, maar niet beperkt tot: gebruik van sociale netwerken, interacties en publicaties op sociale netwerken, "vind-ik-leuks" en andere reacties, connecties op sociale netwerken, geplaatste foto's. 

Deze informatie wordt direct of indirect doorgegeven door de gebruikte sociale netwerken.

V - Doel van het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

De Website verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Toegang tot en browsen op de Website ;
 • Het verwerken, beheren en opvolgen van contact- en informatieverzoeken en de antwoorden daarop;
 • Het verwerken, afronden, leveren en controleren van bestellingen en de installatie van bestellingen;
 • Wervingsactiviteiten beheren die voortvloeien uit een online sollicitatie: sollicitaties ontvangen, kandidaten uitnodigen voor sollicitatiegesprekken, beslissen of ze worden afgewezen of aangenomen;
 • Het beheer van relaties tussen de uitgever en gebruikers van de Website, evenals met contactpersonen (klanten/prospects in het algemeen), inclusief communicatie- en marketingactiviteiten (met name segmentering, targeting, klantenwerving, nieuwsbrieven); 
 • Uitvoeren en voorbereiden van studies, analyses, rapporten en statistieken;  
 • Het behandelen van verzoeken van gebruikers om hun rechten met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens uit te oefenen; 
 • Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die met name voortvloeien uit de activiteit van de uitgever van de Website.

Gebruikers kunnen hun rechten ook uitoefenen onder de voorwaarden in Artikel VIII van dit document.

VI - Overdracht van verzamelde Persoonlijke Gegevens

Naast de gevallen waarin de wet voorziet, kunnen Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de onderaannemers en partners van BEEV, uitsluitend voor de doeleinden die in Artikel V hiervan worden uiteengezet.

Deze derden zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en bescherming van Persoonsgegevens die worden doorgegeven in overeenstemming met de RGPD.

Bovendien verbindt BEEV zich ertoe om onderaannemers of dienstverleners te kiezen die voldoende garanties bieden op het vlak van veiligheid, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens. 

VII - Verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens is BEEV, in de persoon van de voorzitter, de heer Solal BOTBOL. 

U kunt als volgt contact met hem opnemen: 

 • Per post naar het volgende adres: 5 Rue Pleyel 93200 SAINT-DENIS ;
 • Per e-mail naar het volgende adres [email protected].

Haar rol en verplichtingen zijn als volgt:

 • Zij is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en middelen voor het verwerken van Persoonsgegevens;
 • Zij verbindt zich ertoe de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen, deze niet door te geven aan andere derden dan die waarnaar wordt verwezen in Artikel VI van dit document zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld, en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te respecteren;
 • Zij verplicht zich de gebruiker op de hoogte te stellen van elke rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens, tenzij dit onevenredige formaliteiten, kosten of stappen met zich meebrengt voor de gebruiker en de Website.
 • Zij verbindt zich ertoe de gebruiker op enigerlei wijze te informeren indien de integriteit, vertrouwelijkheid of beveiliging van de Persoonsgegevens in gevaar wordt gebracht.

VIII - Rechten van gebruikers van de Website

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD heeft de gebruiker de volgende rechten:

 • Recht om toestemming in te trekken Intrekking van toestemming: gebruikers kunnen de toestemming die zij aan de Website hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens intrekken.
 • Recht op toegang Recht op toegang: de gebruiker heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of er al dan niet Persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze Persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie Recht op rectificatie: de gebruiker heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van hem of haar betreffende Persoonsgegevens die onjuist zijn. Gezien de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht op wissen of vergetelheid De gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat zijn of haar Persoonsgegevens worden gewist.
 • Recht op beperking van de verwerking De gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Recht op beperking van de verwerking De gebruiker heeft het recht om de Persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben en die hij/zij heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft het recht om deze Persoonsgegevens naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke te sturen.
 • Recht op bezwaar De gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie.
 • Recht op het indienen van een klacht De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in zijn/haar land over de naleving van de RGPD. In Frankrijk is het aan de gebruiker om contact op te nemen met de CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

Om een of meer van hun rechten te doen gelden, moeten gebruikers contact opnemen met de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens, hetzij via e-mail ([email protected]) of per post (BEEV - 5 Rue Pleyel 93200 SAINT-DENIS) en, naast het aangeven van de recht(en) die zij willen doen gelden, hun voor- en achternaam, adres en een kopie van beide zijden van hun identiteitskaart te verstrekken.

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens is verplicht om de gebruiker binnen maximaal 30 (dertig) dagen te antwoorden.

IX - Gebruik van "Cookies

De Website gebruikt "cookie"-technieken.

Een "cookie" is een klein bestand dat door de Website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen met informatie over het surfgedrag van de gebruiker.

Deze bestanden maken het mogelijk om statistieken en informatie over verkeer te verwerken, het browsen te vergemakkelijken en de service te verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van "Cookies" wordt noodzakelijkerwijs toestemming van de gebruiker gevraagd. De gebruiker kan deze beslissing op elk moment ongedaan maken door de parameters van zijn internetbrowser te wijzigen.

De toestemming van de gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 12 (twaalf) maanden. Aan het einde van deze periode zal de Website de gebruiker opnieuw om toestemming vragen om "Cookies" op de harde schijf op te slaan.

Gebruikers kunnen weigeren cookies te accepteren door hun browsersoftware te configureren. In dat geval kan de gebruiker verder surfen op de Website.

In het helpmenu van de internetbrowser die u gebruikt, vindt u informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren. Deze informatie is beschikbaar op de volgende adressen:

De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van de Website die door deze manipulatie worden veroorzaakt.

X - Dit privacybeleid raadplegen en wijzigen

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres: https:/personal-data. 

De uitgever van de Website behoudt zich het recht voor deze te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de Franse wetgeving.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in juni 2023.

XI - Vragen

Voor vragen met betrekking tot Persoonsgegevens of "Cookies" kan de gebruiker contact opnemen met het team dat verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheid van de Website op het volgende adres [email protected].