25 jaar smart aanbieding: €3.000 korting op smart #3 en €4.000 op smart #1, alle uitrustingsniveaus en opties

Algemene verkoopvoorwaarden

Inhoudsopgave

I - Algemene informatie

1 - Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AVV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van BEEV, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een kapitaal van €52.319,32, met maatschappelijke zetel te 5 Rue Pleyel 93200 SAINT-DENIS en een enkel identificatienummer 851 682 807 R.C.S. BOBIGNY (hierna de "Leverancier") aan klanten (hierna de "Kopers" of de "Koper") voor de verkoop en/of installatie van elektrische mobiliteitshulpmiddelen (hierna het "Product" of de "Producten"), via de website https://www.beev.co/ (hierna de "Website").

Hierbij wordt bepaald dat de Leverancier de installatiediensten voor het Product geheel of gedeeltelijk kan uitbesteden aan partnerbedrijven (hierna de "Partnerinstallateur" genoemd), hetgeen de Koper uitdrukkelijk aanvaardt.

2 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Er wordt echter gespecificeerd dat de garantie "Beev Care" onderworpen is aan bijkomende algemene verkoopsvoorwaarden die beschikbaar zijn op het volgende adres: https://www.beev.co/conditions-generales-de-ventes-beev-care/

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de Website en hebben voorrang op elke andere versie. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op verzoek ook per telefoon, e-mail of post naar de Koper worden gestuurd.

3 - Elke bestelling van een Product op de Website impliceert aanvaarding door de Koper van de AVV, ongeacht de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper, die in geen geval tegen de Leverancier kunnen worden ingeroepen.

4 - Als een van de clausules van het GCS nietig is of vernietigd wordt, worden de andere clausules niet ongeldig.

5 - De Leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Koper met wie zij een geschil heeft.

6 - Het feit dat de Leverancier op een bepaald moment een van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet toepast en/of er geen gebruik van maakt, mag niet geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van de genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden. 

II - Voorlopige offerte (hierna "de offerte") - Commerciële documenten

1 - Alvorens een bestelling voor een Product te plaatsen, dient de Koper het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de Website. De Koper zal door de verkoopafdelingen van de Leverancier teruggebeld worden om zijn behoeften en de technische elementen met betrekking tot de gevraagde installatie te bestuderen. 

Aanvullende informatie en documenten, in het bijzonder foto's, kunnen aan de Koper worden gevraagd om de Leverancier in staat te stellen om de door de Koper verstrekte informatie te bevestigen.

2 - Vervolgens zal Leverancier een Aanbod ter aanvaarding aan Afnemer sturen. Het Aanbod is geldig gedurende een periode van dertig dagen vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders bepaald. Bij de Offerte wordt een technische brochure van het bestelde Product gevoegd. Indien van toepassing, en indien een technisch bezoek noodzakelijk blijkt, vermeldt de Offerte de voorwaarden voor het uitvoeren hiervan.

III - Bestellen

1 - Elke bestelling met betrekking tot de installatie van de Producten dient te geschieden door terugzending van de Offerte aan de Leverancier, naar behoren ondertekend en gedateerd door de Koper en met de hand gemerkt als " goed voor uitvoering van het werk ". Zij zal schriftelijk bevestigd worden door de Leverancier, inclusief per e-mail.

2 - Alle andere bestellingen, inclusief bestellingen per telefoon of fax, moeten schriftelijk door de Leverancier worden bevestigd. Deze bevestiging kan op elke schriftelijke wijze plaatsvinden en wordt beschouwd als aanvaarding van de bestelling. 

3 - In elk geval moet de bestelling in het bijzonder het volgende vermelden: de hoeveelheid, het soort product, de prijs, de betalingsvoorwaarden, de plaats van levering of installatie indien dit een andere is dan de plaats van facturering. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de betalingsvoorwaarden gebruikt die zijn vastgelegd in de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden. 

4 - Zodra de bestelling is bevestigd onder de voorwaarden van dit artikel, zal elke aanvulling of wijziging van de bestelling alleen bindend zijn voor de Leverancier indien deze deze schriftelijk heeft aanvaard. 

5 - Indien van toepassing, moet elk verzoek om aanvullende diensten die niet uitdrukkelijk in de Offerte zijn opgenomen, het voorwerp uitmaken van een offerte van de Leverancier en van uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Koper vóór enige prestatie.

IV - Prijzen - Levering

1 - De gefactureerde prijzen (hierna de "Prijzen" of de "Prijs") zijn de prijzen die op de datum van de bestelling zijn vastgesteld op basis van de Offerte van de Leverancier. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Offerte, zijn ze geldig voor een periode van maximaal dertig dagen.

2 - Alle prijzen zijn inclusief BTW. Belastingen worden toegepast in overeenstemming met de geldende regelgeving.

3 - De Producten worden geleverd op het adres dat de Koper in de Offerte heeft opgegeven. De Leverancier heeft het recht om deelleveringen te doen, als de Koper daar redelijkerwijs niet voor wordt benadeeld.

Het transport wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Leverancier, maar uitsluitend op kosten van de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dienovereenkomstig komen het transport van de Producten en alle kosten die daar direct of indirect mee verband houden, met inbegrip van, uitsluitend ter illustratie, verzekering, laden, lossen en leveringskosten, uitsluitend voor rekening van de Koper.

De leverings- of installatietijden voor de Producten die in de Offerte worden genoemd, worden aangegeven op basis van de beschikbaarheid van voorraden, voorraden of de beschikbaarheid van de Installateur Partner en zijn slechts indicatief.

De datum waarop de Producten beschikbaar zullen worden gesteld, zal door de Leverancier of door de Partner Installateur aan de Koper worden meegedeeld.

Behalve in geval van overmacht, heeft de Koper in geval van een vertraging in de levering of installatie die langer duurt dan dertig dagen na de indicatieve leveringsdatum, de mogelijkheid om zijn bestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te annuleren, zonder aanspraak te kunnen maken op welke schadevergoeding dan ook. 

V - De producten installeren

1 - Na ontvangst van de Offerte die door de Koper is geaccepteerd, neemt de Leverancier contact op met een Installateurpartner.

2 - De datum van installatie van de Producten wordt overeengekomen tussen de Koper en de Installerende Partner.

De Koper verplicht zich aanwezig te zijn bij de werkzaamheden die door de Partner Installateur worden uitgevoerd.

In geval van afwezigheid of annulering van een geplande afspraak behoudt de Installerende Partner zich het recht voor om de reiskosten aan de Koper en de administratiekosten aan de Leverancier in rekening te brengen.

3 - De locatie van de Producten moet definitief worden bepaald tussen de Koper en de Installerende Partner, in overeenstemming met eventuele technische en veiligheidsbeperkingen die uiterlijk op het moment van installatie door de Installerende Partner worden vastgesteld.

De Installerende Partner moet gegarandeerd vrije toegang hebben tot de locatie waar de Producten geïnstalleerd moeten worden. Indien dit niet het geval is en de Installerende Partner niet bereikbaar is, kunnen reiskosten aan de Koper worden gefactureerd.

4 - Als blijkt dat er extra werk nodig is voor de installatie van de Producten, zal de Installerende Partner dit vermelden in het rapport van voltooiing van de bouwplaats, dat door de Koper ondertekend moet worden. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in dit verband.

5 - Na voltooiing van de installatie zal er een rapport van voltooiing van de installatie worden ondertekend door de Koper en de Installerende Partner. De Installerende Partner zal de Leverancier hiervan op de hoogte stellen.

De Leverancier zal het rapport van voltooiing van de installatie vóór de installatie naar de Koper en de Installerende Partner sturen.

De installerende partner zal in deze notulen alle wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande bouwplaats opnemen.

De Koper moet in dit rapport alle gebreken, fouten of voorbehoud met betrekking tot de integriteit en correcte installatie van de Producten vermelden. Elk voorbehoud zal het voorwerp uitmaken van een bijkomende tussenkomst om de gebreken te verhelpen en op te heffen, met vermelding van de datum van voltooiing van de werf.

De informatie in dit Site Completion Report kan op een later tijdstip niet worden betwist, met name in het geval van aanvullende facturering. Alleen de informatie in dit rapport is bindend voor de Leverancier, de Installerende Partner en de Koper.

VI - Verplichtingen van de koper

1 - De Koper verklaart dat hij de volledige eigenaar is van de lokalen, voorwerpen of ondersteuning die nodig zijn voor de installatie van de Producten. Indien hij niet de eigenaar is van de lokalen, verklaart de Koper dat hij reeds de toestemming van de eigenaar heeft gekregen om de installatie uit te voeren. De Koper verklaart verder dat hij niet op de hoogte is van enige belemmering voor de installatie van de Producten en dat hij alle publieke of private vergunningen heeft verkregen die vereist kunnen zijn voorafgaand aan de genoemde installatie.

2 - De Koper verplicht zich om te goeder trouw samen te werken met de Leverancier en de Installateur Partner.

In dit verband verbindt de Klant zich er met name toe om de Leverancier en de Installateurpartner onder zijn eigen verantwoordelijkheid alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van deze voorwaarden, ook tijdens telefoongesprekken voorafgaand aan de Aanbieding, en garandeert hij de juistheid van deze informatie. Hij verplicht zich de Leverancier op de hoogte te stellen van elke wijziging in deze informatie, in het bijzonder van elke wijziging die van invloed kan zijn op de installatie van de Producten.

In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de Leverancier zich het recht voorbehoudt om de Aanbieding en de bestelling kosteloos te annuleren in geval van een fout van de Koper op een van de technische kenmerken met betrekking tot de plaats van installatie van de Producten.

3 - Indien van toepassing, verbindt de Koper zich ertoe om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, vóór de begindatum van de installatie van de Producten, alle administratieve formaliteiten, of van welke aard dan ook, uit te voeren die nodig zijn voor de goede uitvoering van de installatie. Het is niet de taak van de Leverancier om te zorgen voor de verenigbaarheid van de verschillende specifieke administratieve regels die van toepassing kunnen zijn op de Koper, die hier zelf verantwoordelijk voor is.

4 - Alle extra kosten en uitgaven die voortvloeien uit een vertraging in de installatie van de Producten als gevolg van een onjuistheid in de verstrekte informatie en documenten of als gevolg van het niet uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zijn uitsluitend voor rekening van de Koper.

5 - De Koper verplicht zich verder om de Leverancier en de Installerende Partner vrije toegang te verlenen tot de plaats waar de Producten geïnstalleerd moeten worden, gedurende de gehele duur van de installatie en tot aan de definitieve oplevering daarvan.

6 - Na de installatie verbindt de Koper zich ertoe de Producten niet te gebruiken in omstandigheden die de werking ervan of de veiligheid van de installatie kunnen schaden.

VII - Wettelijke garanties

1 - Alle Producten worden van rechtswege en zonder bijkomende betaling gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, zoals respectievelijk uiteengezet in artikelen L. 217-4 en volgende van het Franse Wetboek voor de Consument en artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Krachtens de wettelijke conformiteitsgarantie is de Leverancier jegens de Koper aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen die op het moment van verkoop bestaan. De Koper profiteert van een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, zonder dat hij hoeft te bewijzen dat het gebrek bestond op het moment van verkoop. De Koper kan kiezen tussen het vervangen van de goederen of het repareren ervan. Als reparatie en vervanging onmogelijk zijn, kan de Koper de goederen terugsturen en de prijs terugbetaald krijgen, of de goederen houden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen.

Krachtens de wettelijke garantie voor verborgen gebreken is de Leverancier aansprakelijk voor alle verborgen gebreken die van invloed kunnen zijn op de verkochte goederen en die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd waren, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant deze niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest. De Koper heeft vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek twee jaar de tijd om de goederen aan de Leverancier terug te zenden of om de Leverancier per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen. Het is aan de Koper om te bewijzen dat de gebreken al bestonden toen de goederen verkocht werden en van dien aard zijn dat ze de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld waren. De Koper heeft het recht om het artikel terug te sturen en de prijs terugbetaald te krijgen of om het artikel te houden en een deel van de prijs terugbetaald te krijgen.

Alle claims, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per aangetekende brief of per e-mail naar het volgende adres worden verzonden [email protected] binnen de bovengenoemde termijnen.

Producten moeten worden teruggestuurd in de staat waarin ze werden ontvangen, met alle onderdelen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.

2 - Afhankelijk van hun aard kunnen de installaties genieten van de garantie van perfecte afwerking (artikel 1792-6 van het Franse Burgerlijk Wetboek), de garantie van goede werking (artikel 1792-3 van het Franse Burgerlijk Wetboek) en de garantie van tien jaar (artikelen 1792 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek).

VIII - Aansprakelijkheid van de leverancier

De Leverancier is onderworpen aan een algemene inspanningsverplichting.

De Leverancier kan aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van de hieronder geleverde diensten. De Leverancier kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van :

 • Valse, foutieve of onvolledige informatie verstrekt door de Koper;
 • Niet-nakoming door de Koper van zijn verplichtingen hieronder;
 • Overmacht;
 • Indien de Producten gebrekkig zijn in de zin van Artikel 1245 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek ;
 • Niet-naleving door de Koper van alle of een deel van de adviezen over veiligheid en gebruik van de Producten die door de Leverancier, de Partner Installateur of de fabrikant zijn verstrekt;
 • Natuurlijke slijtage van het geïnstalleerde product;
 • Slechte elektrische bescherming van de installatie van deKoper;
 • Misbruik, onjuist gebruik, onredelijk gebruik of abnormaal gebruik door de Koper.

Mocht de Leverancier desondanks aansprakelijk worden gesteld, dan is zijn aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het garantieplafond van zijn verzekeringspolissen.

In elk geval is de Leverancier niet aansprakelijk voor immateriële en/of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, winstderving of productieverlies, financieel verlies, commercieel verlies, verlies van klanten, welke commerciële verstoring dan ook, winstderving, verlies van merkimago, verlies van gegevens, bestanden of software, claims van derden, hogere kosten).

IX - Betalingsvoorwaarden

1 - Tenzij anders bepaald of vooraf overeengekomen tussen Leverancier en Afnemer in de Offerte, moet de volledige Orderprijs worden betaald op het moment van aanvaarding van de Offerte door Afnemer. Uitvoering van de order wordt opgeschort totdat de Prijs volledig is betaald.

2 - Als tussen Leverancier en Koper een aanbetaling is overeengekomen, wordt de uitvoering van de order opgeschort totdat de genoemde aanbetaling is voldaan. Het saldo moet uiterlijk worden betaald op het moment dat het Product door de Leverancier ter beschikking wordt gesteld. In elk geval en in overeenstemming met de wet mag de contractuele betalingstermijn niet langer zijn dan 60 dagen na de factuurdatum.

3 - Betaling van de bestelling vindt plaats per creditcard, bankoverschrijving of via een van de door de Leverancier gebruikte betalingsplatforms. De betaling is pas effectief nadat de betalingscentra van de bank hun goedkeuring hebben gegeven. In geval van weigering door de bankinstelling wordt de bestelling automatisch opgeschort en zal de Leverancier ervoor zorgen dat de Koper hiervan per e-mail op de hoogte wordt gesteld.

4 - In geval van gedeeltelijke betaling zal deze eerst in mindering worden gebracht op de boetes voor te late betaling en vervolgens op de lopende termijnen in aflopende volgorde van ouderdom.

5 - Elke betalingsachterstand leidt automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot de betaling van achterstandsrente tegen een rentevoet gelijk aan de halfjaarlijkse basisrentevoet (herfinancieringsrentevoet of Refi) van de Europese Centrale Bank (ECB), van kracht op 1 januari of 1 juli, vermeerderd met 10 punten, zonder dat het aldus berekende rentebedrag lager kan zijn dan de geldende wettelijke rentevoet vermenigvuldigd met drie (3). Deze rente is verschuldigd door het enkele feit van de vervaldatum.

Voor professionele Kopers is de forfaitaire schadevergoeding van €40 voorzien in artikel L. 441-10 van het Franse Wetboek van Koophandel ook van rechtswege worden toegepast voor invorderingskosten in geval van te late betaling.

X - Financieringsoplossing

Financieringsoplossingen kunnen worden aangeboden afhankelijk van de door de Koper geselecteerde betalingsprovider. De Leverancier nodigt de Koper uit om rechtstreeks contact op te nemen met de geselecteerde betalingsprovider om een financieringsoplossing te vinden die geschikt is voor zijn project en zijn financiële draagkracht.

XI - Versnellingsclausule

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een bestelling op de vervaldag, worden de verschuldigde bedragen met betrekking tot deze bestelling of andere bestellingen die reeds geleverd zijn of geleverd worden, onmiddellijk opeisbaar nadat een ingebrekestelling tot betaling door de Leverancier per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Koper is verzonden en na afloop van een periode van acht (8) dagen na de levering aan de Koper zonder resultaat is gebleven.

Bovendien behoudt de Leverancier zich het recht voor om het (de) lopende contract(en) in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden te beëindigen en, indien van toepassing, schadevergoeding te eisen. 

XII - Herroepings- en annuleringsrecht

1 - De consument of niet-professionele Koper, zoals gedefinieerd in de Franse Consumentenwet, heeft een bedenktijd van 14 dagen in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van artikel L.221-18 en volgende van de Franse Consumentenwet.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage 1 van deze AV, of door een andere ondubbelzinnige verklaring waarin de wens tot herroeping wordt uitgedrukt.

De Leverancier zal de Koper onmiddellijk een ontvangstbevestiging sturen op een duurzame gegevensdrager.

Als het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de leveringskosten vergoed; de kosten voor het terugzenden van het/de Product(en) zijn voor rekening van de Koper.

2 - In het geval van annulering van de bestelling door de Koper na de wettelijke herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een wettelijke herroepingstermijn voor professionele Kopers, om welke reden dan ook anders dan overmacht:

 • Indien het contract is afgesloten met een derde partner van de Leverancier, zijn de annuleringsvoorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de partner van toepassing.
 • Indien het contract rechtstreeks tussen de Leverancier en de Koper is gesloten, zal de Leverancier bij wijze van schadevergoeding een bedrag gelijk aan 50% van het bedrag inclusief belasting van de Prijs zoals bepaald in de Offerte, verwerven als vergoeding voor de aldus geleden schade.

XIII - Resolutaire clausule

1 - Alle bestellingen worden aanvaard met inachtneming van de juridische, financiële en economische situatie van de Koper op het tijdstip van de bestelling. Als de financiële situatie van de Koper tussen de datum van de bestelling en de datum van levering verslechtert, heeft de Leverancier bijgevolg het recht om ofwel betaling vóór levering te eisen, ofwel het contract te beëindigen.

2 - In geval van niet-nakoming door de Koper van een van zijn verplichtingen, met inbegrip van de verplichtingen die in Artikel VI van dit document worden uiteengezet, stuurt de Leverancier de Koper een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Indien de Koper zijn verplichting niet nakomt binnen veertien dagen na bezorging van voornoemde brief, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden, naar goeddunken van de Leverancier, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan het recht van de Leverancier om in rechte vergoeding te eisen van alle schade die hij heeft geleden door de niet-nakoming door de Koper.

3 - De Koper kan niet om annulering van de verkoop vragen of de aansprakelijkheid van de Leverancier inroepen in geval van een wijziging van de aanvankelijke technische specificaties of kenmerken, die zich voordoet tussen het plaatsen van de bestelling en de levering, en die het gevolg is van de toepassing van een nationale of communautaire tekst, of van de aanbevelingen van de fabrikant. De Leverancier verplicht zich er echter toe om de Koper zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. 

XIV - Overmacht

1 - De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van zijn verplichtingen, zoals beschreven in deze AGV, het gevolg is van een geval van overmacht, in de zin van Artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Met name de volgende gebeurtenissen worden als overmacht beschouwd:

 • rampen van atmosferische oorsprong, zoals vorst, sneeuw of uitzonderlijk zware of langdurige regen,
 • dooibarrières,
 • brand, overstroming of explosie door welke oorzaak dan ook die de fabrikant treft,
 • stakingen of wegblokkades die van invloed kunnen zijn op de fabrikant of de Leverancier of de dienstverleners van de Leverancier die betrokken zijn bij een van de fasen van de service.

2 - De Leverancier zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de hierboven genoemde gevallen en gebeurtenissen. 

XV - Clausule van eigendomsvoorbehoud - Risico-overdracht

1 - De Producten blijven eigendom van de Leverancier tot de effectieve betaling van de volledige Prijs in hoofdsom en toebehoren, ongeacht de datum van levering van de Producten.. Het eigendomsvoorbehoud verhindert niet de overdracht van risico's aan de Koper zodra de Producten beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de voorwaarden van de GCS.

2 - Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een van de termijnen kan tot gevolg hebben dat de Leverancier de Producten terugvordert, hetgeen wordt uitgeoefend door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die naar de Koper wordt gestuurd. Het terugvorderingsrecht wordt zelfs uitgeoefend in geval van curatele of vereffening van de Koper.

De Producten worden voor rekening en risico van de Koper geretourneerd naar de door de Leverancier aangegeven plaats. Indien de Koper de Producten moet overhandigen aan een vervoerder of een bewaarnemer, moet deze laatste dit document dateren en ondertekenen na in zijn handschrift te hebben aangegeven: "Ik heb kennis genomen van de clausule van eigendomsvoorbehoud bij het overhandigen van de Producten".

3 - Het retourneren van de Producten aan de Leverancier zal resulteren in de automatische annulering van de verkoop van de Producten. Eventuele vooruitbetalingen door de Koper aan de Leverancier worden niettemin door de Leverancier ingehouden als schadevergoeding.

4 - Elke overdracht door de Koper van rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. Bovendien onthoudt de Koper zich ervan om de Producten door te verkopen, in pand te geven of als zekerheid te geven, op welke grond dan ook, of om te vormen, totdat de Prijs en de eventuele accessoires volledig zijn betaald.

5 - In geval van interventie door een van de schuldeisers van de Koper vóór de volledige betaling van de Prijs of zijn accessoires aan de Leverancier, in het bijzonder in geval van beslaglegging op de Producten of in geval van de opening van een collectieve procedure, moet deze laatste de Leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, evenals de beslagleggende schuldeisers of de organen van de collectieve procedure. De Koper draagt de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die genomen worden om deze tussenkomst te stoppen en, in het bijzonder, de kosten met betrekking tot een verzet door een derde partij.

6 - Het risico van verlies en beschadiging gaat pas over op de Koper wanneer de Producten beschikbaar worden gesteld op de plaats van levering van de Koper, onafhankelijk van de eigendomsoverdracht, ongeacht de datum van de bestelling en de betaling daarvan. De Koper is verplicht om alle gepaste maatregelen te nemen om de Producten te beschermen tegen diefstal, verlies of beschadiging vanaf de datum waarop ze ter beschikking worden gesteld.

XVI - Service na verkoop

Na installatie van de Producten voorziet de Leverancier de Koper, zonder extra betaling, van een service na verkoop die met name het volgende omvat :

 • Een klemmenstoring
 • Defecte installatie
 • Niet kunnen opladen of stroomuitval tijdens het opladen
 • Cosmetische defecten

De Koper neemt per e-mail contact op met de Leverancier op het volgende adres [email protected].

De Koper zal binnen 48 uur (weekenden en feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het verzoek een oplossing ontvangen.

Bovendien geldt voor de installaties van de Leverancier, naast de wettelijke garanties waarnaar in Artikel VII van dit document wordt verwezen, een garantie voor een periode van zes maanden vanaf de datum van oplevering van de bouwplaats waarnaar in Artikel V wordt verwezen.

Deze garantie is van toepassing in het geval van storingen en defecten in de Producten. De Koper dient contact op te nemen met de after-sales service van de Leverancier zodra de storingen en/of defecten worden geconstateerd, die de Koper de meest geschikte oplossing zal bieden.

XVII - Verzekering

De Leverancier verklaart dat hij verzekerd is voor zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid bij een bedrijf dat bekend staat als solvabel voor alle schade die voortvloeit uit de uitvoering van de bestelling en de installatie van de Producten.

XVIII - Intellectuele eigendom

De inhoud van de Website is eigendom van de Leverancier.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

XIX - Persoonsgegevens

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd dat de persoonsgegevens die van Kopers worden gevraagd noodzakelijk zijn voor de verwerking van hun bestelling en het opstellen van facturen, in het bijzonder.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan een van de partners van de Leverancier die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren, verwerken, beheren en betalen van bestellingen.

De verwerking van informatie die via de Website wordt doorgegeven, voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van dergelijke gegevens garandeert, en in het bijzonder aan de RGPD, evenals aan alle andere geldende wet- en regelgeving, waarbij het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van dergelijke gegevens garandeert.

In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving heeft de Koper een permanent recht op toegang, wijziging, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van informatie die hem/haar betreft.

De Leverancier nodigt Kopers uit om het vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen voor meer informatie over de procedures die in dit opzicht van toepassing zijn: https: //www.beev.co/donnees-personnelles

XX - Taal en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle transacties die daaruit voortvloeien, vallen onder en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze AV zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

XXI - Geschillen

In geval van een geschil kan de Koper contact opnemen met de Leverancier per telefoon op 06 72 49 74 63, per e-mail [email protected], of per post op 5 Rue Pleyel 93200 Saint-Denis.

Met betrekking tot Kopers die consumenten zijn, kunnen bij gebrek aan een minnelijke schikking alle vorderingen of geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van dit contract worden voorgelegd aan de volgende bemiddelaar: MOBILIAANS.

Kopers die consument zijn, moeten hun verzoeken om bemiddeling indienen :

Als dit niet lukt, of als de bemiddeling mislukt, zal de bevoegde rechtbank worden bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor Kopers die handelaars zijn, alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied van de Leverancier.