25 jaar smart aanbieding: €3.000 korting op smart #3 en €4.000 op smart #1, alle uitrustingsniveaus en opties

Wetsontwerp: versnelling van de vergroening van bedrijfsvloten

Wetsontwerp om de vergroening van bedrijfsvloten te versnellen

De efficiëntie van de elektrische auto in een professionele context valt niet te ontkennen, vooral omdat de totale eigendomskosten gedurende de gebruiksduur nu lager zijn dan die van voertuigen met verbrandingsmotor.

Lees ook : TCO (Total Cost of Ownership), hoe optimaliseer je het?

Dit komt omdat de extra kosten op het moment van aankoop worden gecompenseerd door besparingen op operationele kosten, zoals: 

 • energie 
 • belastingen
 • en onderhoud.

Vandaag de dag zijn bedrijfsvloten verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de koolstofemissies. Daarnaast bevordert de elektrificatie van wagenparken ook de verhoogde toegankelijkheid van elektrische voertuigen. Auto's die door bedrijven worden gekocht, worden immers over het algemeen na 4 jaar doorverkocht, vergeleken met 11 jaar voor particulieren, waardoor het aanbod op de tweedehandsmarkt toeneemt. Om u concrete cijfers te geven: in 2023 maakten geëlektrificeerde voertuigen (elektrische en plug-in hybrides) 4% uit van de markt voor gebruikte auto's, in totaal bijna 175.000 voertuigen, een ongekend cijfer.

Zoals we allemaal weten, wordt de elektrificatie van voertuigen steeds wijdverbreider op onze wegen. Helaas is het niet voldoende om onze vervuilende uitstoot aanzienlijk te verminderen en moet het daarom worden versneld. Het is dus noodzakelijk dat 100% elektrische voertuigen in 2030 15% van het wagenpark uitmaken, terwijl dat nu nog maar 3% is.

Dat gezegd hebbende, om de klimaatverandering tegen te gaan, is Frankrijk van plan deze verschuiving naar elektrische voertuigen te versnellen. Als gevolg hiervan wordt een wetsvoorstel voor groene bedrijfsvloten besproken. Maar wat is dit voorstel precies en welke impact kan het hebben op uw bedrijf?

In dit artikel gaan we in op de ins en outs van de voorgestelde Corporate Fleet Greening Act, evenals de doelstellingen en mogelijke implicaties ervan.

Inhoudsopgave

Lease een elektrische auto

Wat zijn de fundamenten van dit wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel om de regelgeving inzake het koolstofvrij maken van bedrijfsvloten aan te scherpen, komt voort uit: 

 • Een groeiend bewustzijn van de klimaatcrisis
 • maar ook de noodzaak om snel te handelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Het belangrijkste doel is om bedrijven te stimuleren om de acceptatie van elektrische voertuigen te vergroten en zo de groene transitie van de automobielsector te versnellen.

Kerncijfers voor de mobiliteitssector in Frankrijk

De transportsector blijft de grootste uitstoter van broeikasgassen in Frankrijk, met bijna 1/3 van de nationale uitstoot in 2023, waarvan meer dan 50% te wijten is aan personenauto's (en bijna 70% door lichte bedrijfsvoertuigen toe te voegen).

Het is ook de enige sector waarvan de uitstoot sinds 1990 niet is gedaald. Alleen al de transportsector verbruikt bijna de helft van de geïmporteerde aardolieproducten van het land, die in 2022 goed waren voor ongeveer 28% van het Franse handelstekort.

De National Low Carbon Strategy (SNBC) streeft echter naar een volledige decarbonisatie van het wegvervoer tegen 2050 en een vermindering van de uitstoot met 40% tegen 2030. Om zijn nationale en Europese verplichtingen na te komen en zijn afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen, heeft Frankrijk geen andere keuze dan snel alle hefbomen te implementeren om de mobiliteit koolstofvrij te maken.

Wie zit er achter dit initiatief?

Onder leiding van de afgevaardigde van de politieke partij "Renaissance", Damien Adam, werd deze laatste op 9 april 2024 goedgekeurd door de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Nationale Vergadering, hoewel het intense reacties uitlokte en werd verrijkt met verschillende amendementen. Deze vooruitgang, die na moeilijkheden tot stand is gekomen, gaat vooraf aan de presentatie ervan aan de plenaire vergadering op 30 april.

Dit beantwoordt immers aan een prangende roep om de ecologische transitie in de mobiliteitssector. Door maatregelen op te nemen om de invoering van schonere voertuigen in het wagenpark van bedrijven aan te moedigen, beoogt dit wetsvoorstel een belangrijke verschuiving naar duurzamere mobiliteit te katalyseren.

Wat is het doel van dit wetsvoorstel?

Deze aanpak sluit aan bij eerdere toezeggingen, met name die welke zijn vastgelegd in de Wet Oriëntatie Mobiliteit (LOM) en de Klimaatwet.

Damien Adam en zijn bondgenoten zijn echter van mening dat deze huidige bepalingen ten gunste van ecologie ontoereikend zijn. Ze stellen ook dat het gebrek aan adequaat toezicht en bestraffing zou leiden tot het mislukken van initiatieven om vloten groener te maken.

Volgens de vereniging Transport & Environment voldoet 2/3 van de bedrijven niet aan de verplichting om schone voertuigen te integreren door middel van aankoop of professionele leasing, en bijna allemaal leveren ze geen rapporten. Met betrekking tot kortetermijnverhuur stelt Avere-France zelf vast dat er behoefte is aan aanpassing.

Te raadplegen : Ecologische transitie: 60% van de 3.447 betrokken Franse bedrijven voldoet niet aan de LOM-wet

Dit wetsvoorstel beoogt dus een strenger kader in te voeren, dat wordt gekenmerkt door kortere aanvraagtermijnen en aanzienlijke boetes voor bedrijven die weigeren zich aan de regels te houden.

ve de leiding

Ter herinnering: wat zegt de LOM-wet?

De Wet Mobiliteitsoriëntatie (LOM) 2019 volgt een constatering: de regering wijst op een verschil van mening tussen het huidige vervoersbeleid en de wereldwijde vereisten en de verwachtingen van burgers. Deze situatie brengt twee problemen met zich mee:

 • De schaarste aan openbaar vervoer leidt in veel regio's tot een afhankelijkheid van de eigen auto.
 • De klimaatcrisis, die wordt gekenmerkt door vervuiling door transport, vereist actie.

Met andere woorden, de LOM heeft tot doel het mobiliteitsbeleid ingrijpend te transformeren om dagelijks reizen gemakkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker te maken. Bedrijven moeten dus laadoplossingen installeren voor hun werknemers.

Bedrijven die onder deze wet vallen, zijn bedrijven met meer dan 50 werknemers en een wagenpark van meer dan 100 voertuigen (met een totaalgewicht van minder dan 3,5 ton).

In artikel A26 van de LOM wordt de geleidelijke aanschaf van emissiearme voertuigen aanbevolen, met specifieke doelstellingen:

 • 20% vanaf 1 januari 2024,
 • 35% vanaf 1 januari 2027,
 • 50% vanaf 1 januari 2030.

Lees ook : LOM-wet, welke maatregelen voor duurzame mobiliteit?

Wat is er nieuw om de overgang naar een elektrisch wagenpark te bevorderen?

Zoals hierboven kort vermeld, werd de sessie gekenmerkt door levendige discussies en illustreerde zowel de verschillen als de zorgen van de verschillende politieke facties over de impact van deze wetgeving.

De vastberadenheid van Damien Adam met betrekking tot ambitieuze emissiereductiedoelstellingen heeft inderdaad tot spanningen geleid, wat heeft geleid tot het vertrek van verschillende parlementsleden. Onder hen was Bruno Millienne van het ministerie van Defensie, die eerder rapporteur was geweest voor de missie over lage-emissiezones (LEZ's).

Zie ook : Lage-emissiezones in Europa

Een nieuw schema voor elektrificatiequota

Zoals eerder vermeld, heeft de oorspronkelijke tekst van het Renaissance-parlementslid tot een sterk debat geleid, maar heeft het ook veel wijzigingen ondergaan via verschillende amendementen.

Deze amendementen, 9 in getal, hebben voornamelijk het tijdschema voor de elektrificatiequota herzien, wat een flexibiliteit suggereert in de eerder door Damien Adam voorgestelde tijdschema's.

Als gevolg hiervan zijn de vernieuwingsdrempels voor de ondernomen vloten met een jaar uitgesteld. Oorspronkelijk stelde het wetsvoorstel een verhoging van de mate van integratie van elektrische voertuigen tijdens vlootvernieuwingen voor om: 

 • 30% in 2025, 
 • 40% in 2026, 
 • 50% in 2027, 
 • 60% in 2028, 
 • 70% in 2029, 
 • 80% in 2030, 
 • 90% in 2031,
 • en 95% in 2032. 

Als gevolg hiervan zijn de overgangsdrempels met een jaar uitgesteld, waardoor de oorspronkelijke doelstelling is verlaagd van 30% in 2025 naar 20% en de doelstelling is verlaagd van 95% in 2032 naar 90%. 

Deze aanpassingen weerspiegelen het streven naar een evenwicht tussen milieueisen en de operationele beperkingen van bedrijven.

Er zouden verschillende sancties worden verwacht

Het wetsontwerp betreffende de overgang van wagenparken naar groenere voertuigen heeft de sancties voor niet-naleving van de nieuwe elektrificatiedoelstellingen verduidelijkt. De wijzigingen brengen ook verduidelijkingen aan met betrekking tot sancties voor bedrijven die de verordening niet naleven. Een van hen stelt een geleidelijke verhoging van de boetes voor, wat kostbaar kan zijn voor bedrijven die in overtreding zijn.

De financiële sancties, die ingaan op 1 januari 2026 en met terugwerkende kracht vanaf 2025, variëren van: 

 • € 2.000 per vermist voertuig in 2025,
 • € 4.000 in 2026,
 • en tot € 5.000 in 2027.

Bovendien heeft dit wetsontwerp de verplichtingen voor het doorgeven van vlootgegevens verduidelijkt.

Oorspronkelijk riskeerde een bedrijf dat deze informatie niet verstrekte een boete van maximaal 10.000 euro, die bij recidive zou kunnen verdubbelen. Nu heeft een amendement deze bepaling gewijzigd, waarbij wordt bepaald dat de boete niet hoger mag zijn dan "0,1% van de Franse omzet exclusief belastingen van het laatste afgesloten boekjaar".

Naar aanleiding hiervan bekritiseert parlementslid Bruno Millienne, co-rapporteur van een flitsmissie over de inzet van EPZ's, deze zwakke terugval. Hij is van mening dat het beperken van ons tot voertuigen met een ultralage uitstoot de situatie voor bedrijven verslechtert, aangezien volledig elektrische voertuigen niet aan alle behoeften voldoen.

Hij betreurt ook de beperking van de mogelijkheden en de meedogenloosheid van parlementslid Adam over deze tekst, mogelijk om lokale electorale redenen. Millienne benadrukt dat de wet niet alleen gebaseerd moet zijn op abstracte gegevens.

Omdat hij geen concrete uitleg kon krijgen, verlieten hij en de Modem-groep de vergadering na 40 minuten.

EV opladen

Aankomende versoepelingen

Zoals we hebben gezien, heeft het wetsvoorstel van Damien Adam tot doel de sancties te versterken. Desondanks wil deze laatste maatregelen nemen om de vergroening van het wagenpark te bevorderen. 

Verwacht wordt dat de volgende maatregelen die voortvloeien uit het wetsvoorstel essentiële hefbomen zullen zijn om ecologische vereisten te verzoenen met de operationele realiteit van bedrijven. 

De eco-score

Een van deze maatregelen is de integratie van de ecoscore als selectiecriterium voor elektrische voertuigen die door bedrijven worden gebruikt, met name ter compensatie van de afschaffing van de ecologische bonus voor auto's die door bedrijven worden aangekocht of geleased. Dit geeft de voorkeur aan de meest milieuvriendelijke modellen en biedt een voordeel voor bedrijven die kiezen voor high-performance voertuigen. Dienovereenkomstig werd een amendement goedgekeurd.

Het parlementslid stelt bijvoorbeeld voor om een bonus van 20% aan te bieden aan deze milieuvriendelijke auto's. Kortom, een elektrische auto met een eco-score zal een gewicht hebben van 1,2 in plaats van 1. Daarom ontvangt een bedrijf dat 10 in aanmerking komende elektrische voertuigen heeft bij het updaten van hun wagenpark twee administratieve bonuseenheden.

Aanpassing

Het wetsvoorstel heeft nog een andere bijzonderheid door plug-in hybride voertuigen uit te sluiten, waardoor de voorkeur wordt gegeven aan volledig elektrische modellen. Er zijn amendementen goedgekeurd om deze bepaling flexibeler te maken. Voortaan wordt rekening gehouden met omgebouwde voertuigen (ombouw van voertuigen met verbrandingsmotor naar elektrische voertuigen), evenals met zware vierwielers en gemotoriseerde driewielers. Aan de andere kant werd het voorstel om hybride voertuigen en biobrandstoffen, gesteund door de leden van het Europees Parlement Horizons, MoDem en Liot, opnieuw in te voeren, niet aanvaard.

Lees ook : Retrofit: maak van uw auto een elektrische

Elektrische bedrijfsvoertuigen

Ten slotte stelde Antoine Villedieu, parlementslid voor de RN, een amendement voor om bedrijfsvoertuigen uit te sluiten van de regeling, met het argument dat het aanbod van elektrische bedrijfsvoertuigen nog niet aan alle behoeften van wagenparken voldoet. Dit standpunt wordt gedeeld door parlementslid Damien Adam, die zich niettemin negatief uitsprak. Hij wees erop dat een decreet in zijn wetsvoorstel al rekening hield met deze consistentie met de beschikbaarheid van producten, en hij wilde aangesloten bedrijfsvoertuigen niet volledig uitsluiten, waarbij hij opmerkte dat ze op grote schaal worden geëxporteerd.

Daarnaast is er een specifieke wijziging met betrekking tot kortetermijnverhuur en autodelen, waarbij een gefaseerde elektrificatietijdlijn wordt voorgesteld met een beoordeling in 2027 om indien nodig aan te passen.

Korte termijn verhuur en autodelen

Kort voordat het wetsvoorstel op 9 april werd ingediend, hadden professionals op het gebied van kortetermijnverhuur, gegroepeerd onder de vlag van Mobilians, enkele gespecialiseerde journalisten uitgenodigd om hun bezorgdheid over dit onderwerp te uiten.

Als gevolg hiervan lijkt Damien Adam gedeeltelijk rekening te hebben gehouden met hun zorgen met de goedkeuring van een amendement in die zin, dat een tijdschema omvat voor spelers op het gebied van kortetermijnverhuur en autodelen, met een herzieningsclausule gepland voor 2027.

Verhuurbedrijven met meer dan 100 voertuigen zullen aan deze drempels onderworpen zijn, maar bedrijfsvoertuigen blijven een onopgelost probleem voor kortetermijnverhuurbedrijven.

Wat kunnen we hieruit concluderen?

De transitie naar schonere mobiliteit is in volle gang en het nieuwe wetsvoorstel is daar een sterk signaal van. Als 60% van de bedrijven die onder de LOM-wet vallen nog niet aan de huidige quota voldoen, zou dit wetsvoorstel op middellange termijn wel eens het einde kunnen betekenen van de "all-combustion" in wagenparken.

Door het gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen en innovatie op het gebied van duurzame mobiliteit aan te moedigen, maakt dit initiatief de weg vrij voor een positieve transformatie van onze stedelijke omgeving en vervoerswijzen.

 

N.B.: De vereniging Avere-France heeft erop aangedrongen waakzaam te blijven om een hoog ambitieniveau te behouden en te voorkomen dat de doelstellingen worden verlaagd en dat de inspanningen van de industrie om koolstofarm te worden worden in gevaar zouden kunnen komen.

 

De plenaire vergadering van 30 april zal een beslissend moment zijn voor de toekomst van dit wetsvoorstel. Het zal leiden tot een debat over de optimale strategieën om ecologische en economische vereisten met elkaar te verzoenen, zodat mogelijke aanpassingen mogelijk zijn voordat het definitief wordt aangenomen.

Laat Beev uw audit uitvoeren
Foto van Maëlle Laurent
Maëlle Laurent

Ik zet me in voor duurzame mobiliteit, een sector die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we reizen, en ik draag bij aan de energietransitie door middel van mijn artikelen.

Tags :

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven

Ontdek onze nieuwsbrief

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven